STATUT Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

1. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

2. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie świadomości w tym zakresie.

4. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej.

5. Wsparcie rozwoju kultury i sztuki.

6. Działalność wspomagającą naukę i edukację.

7. Integrację i wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Propagowanie postaw patriotycznych i aktywności mających na celu przywracanie, utrwalanie i pogłębianie pamięci narodowej oraz wiedzy o „małych ojczyznach”.

9. Propagowanie dialogu i współpracy pomiędzy narodami i religiami.

10. Działalność charytatywną.

11. Promocję i rozwój przedsiębiorczości.

12. Przeciwdziałanie i łagodzenie bezrobocia i jego skutków.

13. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi.

14. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

15. Promowanie miasta Tczewa oraz regionu Kociewia, jego tradycji i kultury.

16. Ochrona zabytków i dziedzictwa historycznego

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Tczew.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności miasto Tczew i województwo pomorskie. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej przede wszystkim poprzez:

1. organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, odczytów, dyskusji, sympozjów, zebrań, seminariów oraz wszelkich innych form komunikacji;

2. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie wymiany międzykulturowej, wyjazdów i warsztatów, prowadzenie szkoleń;

3. wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów oraz innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu;

4. wszelką aktywność pogłębiającą i upowszechniającą świadomość ekologiczną obywateli;

5. organizowanie koncertów, festiwali, wystaw, pokazów, imprez i wydarzeń artystycznych;

6. prowadzenia otwartego biura - punktu konsultacyjnego, miejsca wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia inicjatyw obywatelskich;

7. upowszechnianie i popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego w formie Klubu Obywatelskiego;

8. współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;

9. pośredniczenie w kontaktach obywateli z władzami rządowymi i samorządowymi;

10. działalność wydawniczą (opracowywanie i publikowanie informatorów, czasopism, skryptów, wydawanie pisma o działaniach władz mających wpływ na życie obywateli, wydawanie biuletynów informacyjnych);

11. organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych na rzecz rozmaitych podmiotów.

12. prowadzenie muzeum i izb pamięci

§ 8

Stowarzyszenie w trakcie realizacji swoich celów statutowych może współpracować z instytucjami iorganizacjami w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne, prawem dopuszczone, które będą realizować jego cele statutowe.

§ 9

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

2. Pracownikami zatrudnionym przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych.

2. wspierających.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

1. był członkiem wspierającym Stowarzyszenia co najmniej przez pół roku,

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,

3. przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską na ręce przedstawiciela Zarządu.

Założyciele Stowarzyszenia automatycznie uzyskują status członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

5) regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

3) do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

5) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

§ 14

1. Osoby prawne i fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §13 ust.2, poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnacje pisemną złożoną Zarządowi,

2. wykluczenie przez Zarząd:

1) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

2) za nieusprawiedliwiony brak aktywności w pracach Stowarzyszenia;

3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy płatności, za okres płatności uznaje się jeden kwartał;

4) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn niedopełnienia obowiązków wymienionych w par. 13.

5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,  

6) śmierci członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Wszelkie uchwały podejmowane są w głosowaniach jawnych.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad drogą mailową za potwierdzeniem odbioru

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4) corocznie udzielanie absolutorium Zarządowi,

5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalenie zmian statutu,

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są uchwalane bezwzględną większością głosów.

7. Zmiany statutu, odwołanie Prezesa, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad 2/3 członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad 2/3 członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat

2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa oraz w wypadku większego składu Zarządu z członków Zarządu.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) corocznie składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

3) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Niedopuszczalne jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków  jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

3. Do Reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz Kodeks Cywilny.

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa
Copyright © 2021